Kontakt

Daniel Axmann

Rastislav Belička

Občianske združenie PACIPACIFIK
Rudohorská č.1
974 11 Banská Bystrica
IČO: 45024308
DIČ: 2022698964
Čislo účtu: 2625232011/1100

Občianske združenie PACIPACIFIK registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 07.10.2008
č.spisu VVS/1-900/90-32599

Korešpondenčná adresa:
Vladimír Nociar
Slovanská 17
962 37 Kováčová